Yarışma

Şartname ve Eki

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.
EK-1 indirmek için tıklayınız.

 

 

 

MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

      

İLLER BANKASI A.Ş.

MART 2017

 

 

 1. 1. YARIŞMANIN ADI

 2. 2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

 3. 3. YARIŞMANIN AMACI

 4. 4. YARIŞMANIN KONUSU

 5. 5. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

 6. 6. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 7. 7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 8. 8. BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

 9. 9. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 10. 10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 11. 11. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 12. 12. SORU VE CEVAPLAR

 13. 13. YARIŞMADAN ÇIKARMA

 14. 14. KİMLİK ZARFI

 15. 15. ADRES ZARFI

 16. 16. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

 17. 17. YARIŞMA TAKVİMİ

 18. 18. PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI

 19. 19. DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ

 20. 20. SONUÇLARIN İLANI

 21. 21. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 22. 22. SERGİ VE KOLOKYUM YERİ

 23. 23. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 24. 24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1. YARIŞMANIN ADI

Yarışmanın adı; “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması”dır. 

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir fikir yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI

Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

4. YARIŞMANIN KONUSU

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

 • Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın, Rize.

Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir.

5. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

Şehirlerimizde; mahalle, sokak, meydan, park vb. kamusal mekânlar ile dayanışma, müşterek üretim, öğrenme, paylaşma gibi sosyal kavramları özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekan kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan; 

 • Zamanla kaybolmaya yüz tutan işlevlerin ve ilişkilerin günümüz koşullarına göre yeniden canlandırılarak yaşatılması, sosyal hayatın ve sosyal ilişkilerin kurulacağı mekânların kurgulanarak bir mahalle kavramsal yaklaşımının ortaya konulması;

 • Kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve kimlikli bir mahallenin kurgulanması;

 • Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmesi;

 • İnsan ölçeğinde, yaya erişimini ve karma kullanımı esas alması;

 • Geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesi sunması;

 • Farklı kültür, inanç, yaş, meslek ve gelir gruplarının bir arada yaşadığı ve bir topluluk duygusunu öne çıkarması;

 • Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas alması;

 • İnsanın sosyolojik ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan yeterli konfora sahip olması;

 • Sosyal ve kültürel ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre yeniden ele alındığı, biçimlendirildiği ve bu doğrultuda mahalle ölçeğinde sosyal ve kültürel mekânları kurgulaması;

 • Özgün bir tasarım dili oluşturarak tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlaması;

 • İnsan yaşamını kolaylaştıran ve onları kentsel - mekansal tasarım ilkeleri çerçevesinde yorumlaması;

 • Kentsel çevreyi korumayı ve sürdürülebilirliği temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin yaklaşımlar üretmesi beklenmektedir.

  6. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Adı: İller Bankası Anonim Şirketi

  Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar

  Çankaya / ANKARA

  Telefon Numarası: +90 312 508 70 00

  Faks Numarası:      +90 312 508 73 99

  Web Adresi: www.mahalletasarim.com

  Elektronik Posta Adresi: mahalletasarim@ilbank.gov.tr

  7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

  Yarışmaya katılmak isteyenler 23 Mayıs 2017 tarihine kadar yarışmanın resmi sitesinde açıklanacak bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

  Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabilir. Yarışma, konusu sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.

 • Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

 • Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

8. BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne katılım formu ile başvurarak kaydettirmeleri ve 25 TL şartname bedelini yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Yarışma şartname bedeli olan 25 TL “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine yatırılması     veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında ibrazı gerekmektedir.

Şartname Internet sitesinden indirilebilecektir.

9. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 1. Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.)

 2. Yusuf BÜYÜK(İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)

 3. Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 1. Y. Erdal KAYAPINAR(Y. Şehir Plancısı)

 2. Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar)

 3. Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi)

 4. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

 5. Yrd. Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)

 6. Prof. Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)

 7. Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 1. Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)

 2. Yrd. Doç. Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)

 3. Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi)

 4. M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)

Raportörler

 1. Belma YAMAN (Mimar)

 2. S. Ahu DEMİRALP (Mimar)

 3. Birgül SÜER (Mimar)

Raportör Yardımcıları

 1. Onur ORUÇ (Y. Mimar)

 2. Gülay EMERCE (Uzman)

 3. İrfan DURUM (Uzman)

 4. Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı)

10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'' dokümanları www.mahalletasarim.com web sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir.

 • İmzalanmak üzere, Yarışmaya katılacakların Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1).

11. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1. Aşama

Yarışmacılar, şartnamede belirtilen illerden birini seçerek, ilin özgün coğrafik, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısına referansla kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;

 • Yaşam senaryoları ve aktivite örüntülerini,

 • Yapı – mekan – doku tipolojilerini,

 • Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.

Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, sokak silüeti vb. görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.

Tasarım, perspektifler, genel silüet, kesit ve görünüşler içerecek ve bunlar en fazla 2 adet yatay tutulmuş A1 pafta üzerinde gösterilecektir. Ayrıca A4 boyutunda, 12 font ile yazılmış en fazla 4 sayfalık bir açıklama raporu beklenmektedir.

2. Aşama

Birinci aşamada seçilen yarışmacılara halihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Mekansal Üst Kurgu

Yarışmanın 1. Aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik modele ait alan bütününde mekansal ilişkilerin şematik gösterimi yapılacaktır.

Kentsel Tasarım Ana Planı

Mahallenin, ölçeğin gerektirdiği düzeyde planlama, mimari, peyzaj ve kentsel tasarım ilkeleri ile işlevsel ve fiziksel kararları gösterecek ve yarışma alanı bütünündeki ulaşım, ada ve yapı düzeni ile açık alan düzenleme önerilerini kapsayacaktır. Kentsel tasarım çalışması 1/1000 ölçekte plan, kesit, siluet ve perspektiflerle ifade edilecektir.

Yarışmacılardan yaptıkları tasarıma ilişkin (yapı yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, yaklaşık konut ve ticari birim sayı ve tipolojiler, sosyal donatılar, yeşil alanlar vb.) arazi kullanım dağılımlarını gösteren bir tablo vermeleri beklenmektedir.

Odak Alan Tasarımı

Mahalle alanı içinde yarışmacı tarafından seçilen, tanımlı sınırları olan alanda/alanlarda yapılar ve çevreleri için hazırlanacak 1/500 ölçekte plan, kesit, görünüş ve perspektiflerle ifade edilecektir. Bu planda zemin kot / kullanım ilişkileri gösterilecektir.

Odak alan kullanımlarını özgün kılan ve tamamlayan teknik ve sosyal donatı elemanları ifade edilecektir.

Mimari Proje

Dokuyu karakterize eden, yapı tipolojilerini ve değişken arazi ilişkilerini anlatan 1/200 ölçekli plan, kesit ve cephe çözümleri verecektir. Yarışmacı gerekli gördüğü takdirde malzeme ve konstrüksiyon kararlarını gösteren çizimler sunabilir.

Açıklama Raporu

Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; yarışmacıların alana ilişkin, özgün yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde ifade eden, vizyon, kentsel dokuya ilişkin kararlar, kullanım alanı kararları, ulaşım şeması, açık ve yeşil alan kullanım kararları, uygulama etaplarını içeren ve şemalarla desteklenen tasarım açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir (A4 formatında, 12 font, en fazla 10 sayfa).

Sunum

Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği serbesttir. Projeler sergileme kolaylığı açısından 4 adet A0 (118 × 84 cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton, fotoblok vb.) pano üzerinde sunulacaktır. Paftalar dikey kullanılacaktır. Yatayda tek sıra olarak asılacak, asılma şeması her paftanın sağ alt köşesinde belirtilecektir. Teslim edilen paftaların üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret veya yazı olmayacaktır.

CD/DVD

Sunum paftalarının 300 dpi çözünürlükte, jpeg veya tiff formatında kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin belirlediği 5 rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD/ DVD kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir.

12. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, Şartname ve ekleri hakkındaki sorularını  mahalletasarim@ilbank.gov.tr adresine “sorular” başlığı yazılarak e-posta ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.

Sorular ve cevapları http://www.mahalletasarim.com adresinde yayınlanacaktır.

Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir.

Soruların cevapları gönderildikten sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin yapılması söz konusu değildir.

Yarışmacılar, sorularını 1. Aşama için 5 Nisan 2017 günü saat: 17.00’ye kadar, 2. Aşama için 28 Haziran 2017 günü saat: 17.00’ye kadar “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” raportörlüğünün mahalletasarim@ilbank.gov.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, 1. Aşama için 7 Nisan 2017 tarihine kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara, 2. Aşama için 30 Haziran 2017 tarihine kadar 2. Aşamaya kalan tüm yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecektir.

13. YARIŞMADAN ÇIKARMA

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır.

 • Şartnamede belirtilen esaslara uymayan projeler,

 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır),

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,

 • Şartname alıp raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlardır.

14. KİMLİK ZARFI

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışmasıbaşlığı yazılı bir zarf içinde;

 • Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge,

 • Ad ve soyadları,

 • Mezun oldukları okulu ve diploma numaraları,

 • TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na üye olunduğuna dair yarışmanın ilan edildiği yıla ait belge,

 • Adres ve iletişim bilgileri bulunacaktır.

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve yukarıda belirtilen belgeler ekiptekilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir. Projeden ekip halinde katılanların her biri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar bunun dışındadır.

Proje ekibine 2. Aşamada ihtiyaç duyulması halinde ek uzmanlar katılabilir. Ancak 1. Aşamadaki ekip üyeleri danışmanlar ve yardımcılar dışında değiştirilemez.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, ödül kazanamamaları halinde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar jüri tarafından açılıp, kimlikler açıklanacak ve bu işlemler tutanakta belirtilecektir.

15. ADRES ZARFI

Yarışmacıların adres zarfı teslim etmeleri gerekmektedir. Zarf içine kimlik bilgilerinin olmadığı iletişim adresi konulacaktır.

16. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz yazılacaktır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ibaresi, rumuzu ve yukarıda belirtilen teslim adresi yer alacaktır.

17. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                                                                 15 Mart 2017

1.aşama sorular için son gün                                          05 Nisan 2017

1.aşama cevapların İlanı                                                  07 Nisan 2017

1.Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati                              23 Mayıs 2017 Saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi                                                         27 Mayıs 2017

1.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi                          31 Mayıs 2017

 

2.Aşama Başlangıç Tarihi                                                05 Haziran 2017

2.Aşama sorular için son gün                                         28 Haziran 2017     

2.Aşama için cevapların ilanı                                       30 Haziran 2017

2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve saati                             15 Ağustos 2017 Saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi                                                         18 Ağustos 2017

2.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi                          22 Ağustos 2017

18. PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI

1. Aşama Projelerin en geç 23 Mayıs 2017 günü saat 17.00’ye kadar ve 2. Aşama projelerin en geç 15 Ağustos 2017 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo ile teslim edilen projelerin, teslim tarihi ve saatinden önce kargoya teslim edilmesi ve 3 gün içinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir. Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta veya faks ile iletilecektir. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Proje Teslim Adresi:

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü

İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı

Adres: Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA

İletişim: +90 312 303 35 02

Faks: +90 312 303 35 99

19. DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ

Birinci aşama sonucunda, 8 adet proje seçilecektir. Seçilen projeler 2. aşamaya davet edilecektir.  

20. SONUÇLARIN İLANI

Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında ayrıca “http://www.mahalletasarim.com” ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

21. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

3 Adet Eşdeğer Ödül          : 75.000-TL (Net)

5 Adet Eşdeğer Mansiyon : 15.000-TL (Net)

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 5.000 TL ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı eşdeğer ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

22. SERGİ ve KOLOKYUM YERİ

Yarışmaya katılan tüm projeler açıklanmasını takiben yarışmanın resmi sitesinde yayımlanacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır. Sergi ve kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde de duyurulacaktır.

23. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; İller Bankası Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

Ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım sahibine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde diğer ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından teslim alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

 

EK-1

 

MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

KATILIM TUTANAĞI

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI şartnamesi ve eklerini okudum, aynen kabul ediyorum.

ADI VE SOYADI:

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:

TC KİMLİK NO:

MESLEĞİ:

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO:

ODA SİCİL NO:

ADRES

TELEFON:

E-POSTA:

BANKA ADI, ŞUBE KODU, HESAP NO, IBAN:

TARİH / İMZA:

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.
EK-1 indirmek için tıklayınız.